Klima aruhaz logo
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a Szolgáltató által üzemeltetett, a www.klima-aruhaz.hu oldalon elérhető elektronikus informatikai kereskedelmi szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

1.1. A Szolgáltatás igénybevételével, azaz a megrendelés Szolgáltató részére történő megküldésével a felhasználók (a továbbiakban: Vevők) elfogadják a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás weboldalán.

1.1 A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Szolgáltató, a Szolgáltató ugyanakkor az adatok feldolgozásához a szerver üzemeltetöt (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) veszi igénybe megbízási szerződés alapján. A Szolgáltatás felhasználóira, azaz a Vevőkre vonatkozó adatok az Adatfeldolgozó szerverein kerülnek tárolásra. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott Vevővel létesített jogviszony fennállásának időtartamáig terjed. A szerződés bármely okból történő megszűnésekor (felbontás, megszüntetés, teljesítés) az adott Vevőre vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. A Szolgáltató által kezelt személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatónak és az Adatfeldolgozónak a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő munkavállalói ill. egyéb teljesítési segédei ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

1.2 A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelés célja a a felek között létrejött szerződés szerződésszerű teljesítése, az esetlegesen felmerült vitás kérdések rendezése, felvilágosítás adása, valamint az esetleges működési problémák elhárítása.

1.3 A Szolgáltató honlapjának megtekintése regisztráció, így személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a megrendelés leadása azonban személyes adatok megadásához kötött. A Vevő jogosult dönteni arról, hogy az űrlapon kért személyes adatait megadja-e, tehát a Vevő adatszolgáltatása minden esetben önkéntes, így az Adatkezelő adatkezelésre irányuló tevékenysége az Adatszolgáltató előzetes hozzájárulásán alapul.

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.

Fenti célok esetében is a Vevő személyes adatainak kezelésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

1.4 A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fenti 1.3 pontban meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

1.5 A Szolgáltató -kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában- csak az adott Vevő kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az adott Vevő személyes azonosítására alkalmas adatokat.

1.6 A Vevő mint érintett kérelmére a Szolgáltató mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás -és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség- időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet.

A Szolgáltató a fenti tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni a Vevő részére. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

1.7 A Szolgáltató köteles helyesbíteni a valóságnak meg nem felelő személyes adatot. A Szolgáltató köteles törölni a személyes adatot, ha annak kezelése jogellenes, a Vevő mint érintett kéri, a téves vagy hiányos adat jogszerűen nem korrigálható, az adatkezelés célja megszűnt, az adattárolás határideje lejárt vagy a törlést a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

1.8 Az érintett Vevő a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az adatkezelő székhelye szerint illetékes bírósághoz vagy az érintett Vevő lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

1.9 A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt, hogy az általa foganatosított biztonsági intézkedések ellenére nem zárható ki, hogy harmadik személy(ek) jogellenesen hozzájuthat(nak) a Vevő személyes adataihoz. Amennyiben azonban a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy harmadik személy(ek) a Vevő általa is kezelt személyes adatait jogellenesen szerezték meg, azokat felhasználták, vagy egyéb a vevő személyes adataival történő jogsértést vagy visszaélést követtek el, a Szolgáltató ezen tényről a Vevőt haladéktalanul értesíti, egyben megteszi a szükséges jogi intézkedéseket a jogsértő harmadik személyekkel szemben.

1.10 A Szolgáltató a jelen adatvédelmi nyilatkozatot jogosult módosítani, a módosítás a Szolgáltató weboldalán történő közzététel napján lép hatályba.

Kérdése van?

Toshiba klíma


Acson klíma
Gorenje klíma
Sanyo klíma
Klíma akció!


Toshiba klima beltéri

Toshiba Daiseikai klima

Toshiba Daiseikai inverter


Email irása E-mail irása

Információ


Az önnek megfelelő klímaberendezés kiválasztásában segítség lehet a helyiség légköbméterére meghatározott készülék ajánlásunk. Amennyiben bizonytalan, kérje ki szerelője tanácsát, véleményét a helyes teljesítmény meghatározásához.

Vásárlási lehetöségek
Garancia tudnivalók
Szállítás menete
Szerelési csomag
Klíma beszerelés
Visszatérités
Segítség a weblaphoz
Adatvédelem

Más tipusok


Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!